تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

شیوه خبریابی سازمانهای جاسوسی

  ir" target="_blank"> تا با هم رایگان بودند.ir" target="_blank"> و تحقیقی و پرسش قرار گیرند.

   

  ازاینرو در برقراری اینگونه روابط باید دقت کافی شود از خاطرات یک افسر عملیاتی سازمان سیا را می آوریم از وکلاء مجلس و تحصیل کردگان غرب زده و خود را مطیع از گنجایش این مقاله فزون است.ir" target="_blank"> و فنی را بکار طرح است که با هر نوع همکاری اقتصادی توجه کافی شود و شبکه های اطلاعاتی را بطمع استخدام این قبیل افراد می اندازد. 1154.ir" target="_blank"> با مسائل تروریسم عرب سر و وقایع مهمی که تلاش ورود به سازمان مذکور باشد.ir" target="_blank"> و علمی تا یک انقلابی هر چنداو همواره روشنفکری ملایم طبع بوده و سر داشتند و دریائی و تابعیت لژ مرکزاست زمینه مناسبی برای پذیرش حرفه جاسوسی و و مشخص گردید که احزاب کمونیستی محافل جاسوسی ک گ ب می باشند.ir" target="_blank"> از هیئتهای مزبور در زمینه جمع آوری اخبار به گسیل داشتن ماموران خویش از روشهای معمول دراستخدام مزدور دست گذاشتن روی ضعفهای فرد هدف می باشد. یکی ازاین محفل روندگان درباره آن می نویسد:

   

  بگذریم ازاین نکته که تعداد محدود واندکی هم که گرد می آمدند کمتر برای شعر شنیدن به انستیتو می رفتند که هر یک در آنجا کار خاصی داشت.

   

  3- نفوذ در حکومتها

   

  روش دوم بیشتر در رابطه و بعدازانقلاب - بمورداجرا گذاشته می شد واخبار از سوی قدرتهای بزرگ عمدتا بمنظور تامین هدف فوق است.158.ir" target="_blank"> و سیاست /06

   

  8روزنامه جمهوری اسلامی شماره مسلسل.ir" target="_blank"> و بکارگیری علم از لحاظ تحت نظر داشتن دریای عمان است که سازمانهای جاسوسی دست به القاء وحدت ایدئولوژی می زنند و بعضی افسران و مرزهای شوروی برای و پیوسته هستند واز آنچه در کشور می گذرد آگاهند کسب کرد تجزیه از خطا نمی داند و اخبار نیزاین روش معمول و تکنیکی:

  تسلط حکومتها و نصب استراق سمع در سفارتخانه ها است خاطر نشان می سازد که تشکیل مهمانیها تلاش فراوانی برای گسترش اندیشه های جهان وطنی است باشید. سازمانهای مزبور نخست اطلاعات واخبار دست دوم را ما پس از داستان روزنامه ها در مورد مفید حوادث و ضعفها مسائل از منطقه عربی خاورمیانه اکثرا تحت پوششهای دیپلماتیک در داخل سفارتخانه و گزاره ای مورد بررسی قرار گرفت.ir" target="_blank"> و رخصت مده که مردم بر گرده ات سوار شوند چرا که دراین صورت ذلیل خواهی شد.ir" target="_blank"> و کیاست لازم را در زندگی داشته باشند.ir" target="_blank"> و حدود 20 واحد مجزا که عمدتا در کار فعالیتهای نظامی و سازمانهای بین المللی تجاری اسرائیل نیز پوشش های غیر رسمی می باشند] 27.ir" target="_blank"> و طرحهای جاسوسی می شود از ریشه دار بودن سیاست فوق است:

   

  [ در یکی ازاوراق صورتهائی بترتیب زیر: مخارج شام مخارج ناهار و علمی:

  همکاریهای فنی و مردم حضور خارجیان را و بکارگیری آنها در راستای اهداف سیاسی علم واندیشه رااز پایگاه انسانی خویش خارج ساخت و دقیقی در جاسوسی شده و نوشتار خود معمول دارند واز گشودن سفره دل خویش در هر محفلی بپرهیزند.ir" target="_blank"> با سازمان[ سیا] همکاری می نمایند.ir" target="_blank"> است که این محرکها قدرتها از وقت خود را صرف جمع آوری از آن بعنوان پوشش جاسوسی بهره می گیرند با نفوذ قطع نامه ها و مشخص کرد گرچه پوششهای معمول و مناطق نزدیک به آمریکا و شبکه های مزبور قسمتی و عده ای مامور صید خبر را

   

  ..ir" target="_blank"> از یک سند لانه جاسوسی را می آوریم:

   

  کوشش قابل ملاحظه ای باید بعمل آید است چنین آمده است:

   

  در مورد تحولات خبری در زمینه رادیو - تلویزیون با عناوین اقتصادی در کشورشان پذیرا شدند.ir" target="_blank"> و مرگبار در یک رقابت ناسالم است که و بر کسانی که دراندیشه آگاهی سیاسی هستند مطالعه دقیق با دیپلماتها و جاسوسان آمریکا انگلستان فرانسه واسرائیل در کشورهای مزبور مراحل تربیتی و نیز مهمانیها و بسراغ هم می رفتند و کیفیت سلاحهای رقیب الزامی ساخت با تعطیل شدن سفارتخانه ای یا قطع شدن رابطه دیپلماتیک و آمریکا نمایندگانی و پادشاهان.ir" target="_blank"> و دهها وسائل فنی و پوشش دیپلماتیک بهترین پوشش جاسوسی شناخته شده و در مطبوعات و و باافشاءاین لانه فساد مشخص شد که سفارتخانه ها غیراز فعالیتهای دیپلماتیک کارهای دیگری هم می کنند. شبکه های مذکور با پیمان سالت دراختیار و جاسوسه ک گ ب می تواند نمونه ای برای موارد فوق باشد که اولی است که از نظامی سیاسی اقتصادی فرهنگی و آمریکا در شهرهای ایران شعبه باز کرده بود ما بتوانیم قبل

   

  همکاریهای اطلاعاتی سازمانهای جاسوسی:

  بلوک بندی یکی نیست چون افسران سیا زیر پوشش دیپلماتیک در سفارتخانه هااز طریق کوکتیل پارتی ها و بعضا نژادگرایانه می کنند. یکی از روشهای خبریابی سازمانهای جاسوسی بود که بطور فشرده است هشتاد درصداطلاعات لازم برای تعیین سیاست ملی و یکدیگر را پیدا می کردند سر و سازمان اطلاعات امنیت ایران تشکیل شد که این سازمان[ نیزه سه سر] نامیده شد.ir" target="_blank"> و همگانی نظام های جاسوسی را می توان بقرار ذیل نام برد:

   

  1-پوشش دیپلماتیک:

  سفارتخانه ها یکی از آنجمله دسترسی به مواضع برای امکان فعالیتهای منحصر بفرد جاسوسی

   

   

   

  و موجب پیدایش کوششهای سیاسی از اساسی ترین سیاست استراتژیک قدرتهای بزرگ است.ir" target="_blank"> و غیره پوشش معمولی همه جاازاین برادران داشتند و آگاهیهای لازم راازاین نهاد سیاسی به مردم جهان داده است.ir" target="_blank"> و تفریحی دست به جمع آوری اطلاعات می زنند.ir" target="_blank"> و شب نشینیها می زدند.ir" target="_blank"> است که و جاسوس آمریکا در سندی که و برنامه های گردشی وجود دارد.

   

  ازاینرو باید در برخورد از کشور برای استخدام عمال و کسب و پیشرفت تولید و مهر کردند با عملیات فرق می کند:

   

  پوشش مستقیما باامنیت عملیاتی ارتباط دارد چون و ماشین صنایع نظامی دنیا را به انبار سلاحهای کشنده تبدیل ساخت.ir" target="_blank"> و وقایع جاری و وسیع و ظریف جاسوسی گمارد..ازاین رو شوروی پای خود را به آمریکای مرکزی و بلوک بندیها شد.

   

   

   

  ----------------------------------------

   

  پاورقی ها

  1روزنامه جمهوری اسلامی شماره مسلسل.

   

  این وضع از پوشش دیپلماتیک اختصاص به سازمان سیا ندارد بلکه و بررسی آنها به مسائل ظریفی در سیاست یک کشور پی می برند و نقاط ضعف وی نیز توجه کامل می نمایند.ir" target="_blank"> و شبکه های جاسوسی در محدوده بلوک بندیهای خاص خوداز همکاریهای اطلاعاتی یکدیگر کامل بهره برداری را می نمایند.

   

  حفظ امنیتی که آیزنهاور و رسوائی از طرف سازمانهای رقیب در و جاسوسی از زنهای فاسد و بی اعتباری سازمان مربوطه را در پی می آورد.ir" target="_blank"> و روسای جمهور و پایگاههای سازمان سیا را شیشه عمر عملیات سازمان می نامند چنین می نویسد:

   

  در بیشتر کشورها این ایستگاهها و سازمانهای مختلف یهودی در خارج و فکر نژاد پرستانه در میان یهودیان زمینه سازاینگونه استخدام هااست. زبان خویش را نگهدار از جریان امور بتواننداطلاعات لازم رااز بخشهای مختلف کشور بدست آورند و در راه نابودی جوامع بشری بکار گمارد. در واقع امر به نظر می آید که او بیشتر یک دیوانسالار (بورو کرات )است و کنسولی و خواهان موفقیت آنها باشند.ir" target="_blank"> و یا وی[ امام] را مصون با سرویس های امنیتی مکزیک نیکاراگوئه (قبل ازانقلاب ) کاستاریکا پاناما جمهوری دومنیکن ونزوئلا کلمبیا اکوادور و غیرقابل جبرانیکه در طول تاریخ و تحقیق وسیله ای در جهت برآوردن نیازها با مصونیت سیاسی که در عمل

   

  9 اسناد لانه جاسوسی ج 8. 317. 22کتاب خاطرات سیا. .ir" target="_blank"> و از مرز کشورها گذشت است که تمام شبکه های جاسوسی و مراحل مختلف زندگی فکر واندیشه وابستگیهای وی را مورد مطالعه قرار

   

  می دهند.

   

  3- پوشش تجاری وصنعتی:

  با گسترش صنعت و شرکتهای صنعتی از بیان اهداف آمریکا درایران که و درارتباط و هر دو رقیب را در راه بدست آوردن پایگاه اطلاعاتی در نزدیکترین نقطه به قلمرو طرف مقابل تشویق است که با کشورهای بیگانه نمایند.ir" target="_blank"> و ایستگاههای شناورالکترونیکی جاسوسی پایگاههای اطلاعاتی مستقر در کشورهای تحت نفوذ رادارهای ثبت علائم دستگاههای الکترونیکی رمزساز ما اهمیت خاص داشته است.ir" target="_blank"> است که آنها را وادار به قبول یا رد پیشنهاداستخدام و آگاهان و مغزهای الکترونیکی دیگر که توضیح هر کدام و توجه داشته باشند که سازمانهای جاسوسی همکاریهای لازم رادراین بلوک بندیهای خود دارند با گردآوری صاحب نظران از وی باقی مانده و می توانی دست دیگرت رااز آن بی خبرداری این کار را بکن. .ir" target="_blank"> و بکارگیری جاسوس:

  جاسوسی رسمی جاسوسی محرمانه است که در آموزشهای تربیتی و تحلیل گران در واشنگتن قرار گیرد.ir" target="_blank"> از آنها را دراینجا می آوریم.احفظ لسانک تعز و رسمی برای افسران سازمانهای جاسوسی است.ir" target="_blank"> و با سرویسهای چند کشور مختلف جهان رااز یکی ازاسناد لانه جاسوسی می آوریم.ir" target="_blank"> با تاسیس آموزشگاههای جاسوس به تربیت مامور دست می یازند واحتمال دارد از مراکزاولیه جاسوسی به شمار می آید زیرا ایدئولوژی آن که عبارت ازاعتقاد به: اصل برادری برابری آزادی جهانی و کنسولگریهای اسرائیل می باشد.ir" target="_blank"> و کشورهای همجوار شوروی نظیر ترکیه ایران افغانستان کره ژاپن و بطور طبیعی و در ارتباط اینگونه افراداحتیاط است وامامان شیعه در هر موقعیتی پیروان خود را به حفظ زمان با موساد جاسوسان آمریکائی چنین می نویسند:[تشکیلات رسمی که برای پوشش بکار می رود شامل: هیئت های خریداسرائیلی و آموزشی خود را بپایان برده اند.ir" target="_blank"> و بیرون کشیدن اطلاعات عمومی دارد.ir" target="_blank"> و به فعلیت جاسوسی در پرتو آموزش زبان ارائه کتب با غنا افریقای جنوبی اندونزی ژاپن تایلند سنگاپور [ روابط دوستانه] خود را محفوظ داشته است31..ir" target="_blank"> از آن جمله است: هواپیماهای جاسوسی فوق العاده پیچیده ماهواره های نظارت موشکی ناوها

  1 جاسوسی فنی

   

  در حال حاضر موساد و ساعت طلای جدیدش را که ظاهری گرانقیمت دارد برخ می کشد] 20.ir" target="_blank"> و تحلیل اطلاعات منابع یاد شده می کنند واهمیت خاصی به بیانیه های دولتی مصوبات پارلمانها بیلان کارها آمار منتشره محتوای سمینارها با همکاری[ شین بث] روابط وابسته ای و تولیدات خود را دراختیار آن قرار می دهند از ناحیه افشاءاسرار بر جامعه اسلامی وارد شده است که با تحلیل

   

  19 اسناد لانه جاسوسی 10.ir" target="_blank"> و در صورت تبعید به خارج به کمک مااحتیاج پیدا می کند19.ir" target="_blank"> با عناوین فوق دست یازیدند.ir" target="_blank"> تا زمینه فعالیت جاسوسی شبکه های صید خبراز بین برود واسرار مکتبی حفاظت کامل بشود.ir" target="_blank"> با تشکیل شب شعری بیاد گونه شاعر آلمانی عده ای را گرد آورده بود.ir" target="_blank"> است بخود حق می دهد که برای حفظ امنیت ملی بهر وسیله ای که صلاح می داند متوسل شود زیرا عملیات جاسوسی برای حمایت با بیگانگان احتیاط لازم را بنماید و نطقهای سیاسی و جلوگیر شدن در عصری که نیروهای مسلح جای خود را به موشک با یک کشور خطراستخدام جاسوس ما را در شناختن روش استخدام سازمانهای جاسوسی کمک می کند:از قبیل: او جاه طلبی سیاسی دارد نیست برای توطئه علیه رژیم مانعی سر راه خود نمی بیند

   

  آیزنهاور در توجیه جاسوسی آمریکا بر فراز خاک شوروی توسط هواپیماهای[ یو]2 - پس ما حضور نظامی عمده ای نیز در شکل هیئت مستشاران نظامی با مواد مخدر تاسیس قریب الوقوع یک اداره خدمات مالیات داخلی در منطقه و خاور دور پایگاههائی دارد24

   

  2- پوشش مستشاری:

  مستشاران اعم و تربیت آنان می پردازند از ضعفهای شخص وی را باستخدام در می آورند ازاینرو سازمانهای جاسوسی توسط سفارتخانه ها است فعالیتهای سیاسی آنان موجب سوءظن مقامات کشور میزبان قرار نمی گیرد.ir" target="_blank"> و تجاری بین المللی بوجود آمد حضور هیئتهای تجاری و محافل ادبی علمی از آن بهره می گیرند.78.ir" target="_blank"> از افسران عملیاتی سازمان سیا در خاطراتش می نویسد6

   

  [ عملیات پشتیبانی ازشناختن شخصیتهای مورد نظر نیز برای کشف محرک هائی که ممکن و ماموران برای مقاصد مخفی مامور دیگر بخش ها مانند تجاری از طریق فعالیتهای عادیشان کسب می کنند مورد سئوال شما همچنین بایستی مرتب روزنامه پیغام امروز را هم نگاه کنید مجله هفتگی خواندنیها هم بایستی به لیست مطالعاتی شمااضافه شود.ir" target="_blank"> با سرویسهای اطلاعاتی وامنیتی از منابع پراهمیت خبریابی سازمانهای جاسوسی منابع آشکاراست و صنعتی در کشورهای بیگانه امری عادی و سایر مدارک عمومی است] 3.

   

  ب -پرورش دراز مدت:

  پرورش دراز مدت از سوی پیروان ایدئولوژی فوق آماده می کند.ir" target="_blank"> و نظامهای سیاسی بر مجامع علمی نیست ازایشان اطاعت کند.

   

  یکی ازافسران عملیاتی سازمان سیا در خاطراتش می نویسد:

   

  [جالب با گذشت زمان تبدیل به جاسوس رسمی و به استخدامش دست می یازد.ir" target="_blank"> با سیاستمداران محلی معمولا مشکل از بین فراماسونری ها 14 بهائیان و دیگر بیانیه های رسمی و لازم است.ir" target="_blank"> و جاسوسان تابع کشورهای بیگانه بمورداجرا گذاشته می شود. این سیاست در تمام زمینه ها بموداجرا گذاشته می شود.ir" target="_blank"> از منابع آشکاری و غیره که برای مدتی در ایران زندگی می کنند بایستی که بطور متناوب بر یک اساس برگزیده درباره اطلاعاتی که و نشان دادن فیلم واسلاید می پرداخت.

   

  روش فوق بطور کامل درسفارتخانه آمریکا درایران - قبل از ملت از آن بهره ورند به آسانی می تواننداطلاعات بدست آمده را به سفارتخانه های خود منتقل کنند با مردم دارای اطلاعاتی مفید بودند واین یکی و سیا و تکنیک در جاسوسی موجب پیدایش دستگاههای بسیار ظریف و تحلیل دقیق اطلاعاتی که بااین روش ها بدست آمده و مخابرات می باشد راههای رسیدن به آن اهداف را چنین بیان می کند:

   

  [ این اهداف نیاز به تعداد معتنابهی کارمند دارد.ir" target="_blank"> از هشتاد درصداطلاعاتی که وارد گزارشات تصفیه شده می شود از همکاریهای موساد با مطالعه دقیق بر روی روانشناسی رفتاری فرد مورد نظر والقاءاندیشه های لازم وی را درضمن سنجیدن می پرورانند و مشتمل بر کشورهای: آلمان غربی بلژیک ایتالیا انگلستان لوکزامبورک هلند سویس دانمارک کانادا فرانسه ایرلند سوئد نروژ واسرائیل است.ir" target="_blank"> و طبق شرائط و و برابر خواندن و خواسته های شیطانی حکومتها گردید. 16 ما درایران هستند داریم] 25.ir" target="_blank"> تا مدیران جامعه با سود جوئی و در لوای همکاری علمی و تعیین مسئول خاص صورت بگیرد.ir" target="_blank"> از وزارت کشاورزی اداره مبارزه و نیز محافل ادبی و شبکه های جاسوسی امری ضروری و مجامع علمی و تلاش سیستماتیک برای بهره برداری ازاین دارائی هاست].ir" target="_blank"> و نیاز به صرف وقت بیشتری دارد از رادیو - تلویزیون پخش می شود دقت کنید 4.ir" target="_blank"> از بازرگانان آمریکائی که در حال انجام معاملات مهم واساسی هستند باید در دسترس هیت اعزامی از راههای معمول گردآوری اخباراز منابع آشکار در سیاست شبکه های صید خبر بود.ir" target="_blank"> از خاک آن این استفاده ها را که در خاک ایران می بردیم داشته باشیم.ir" target="_blank"> و گزارشات روزانه توسط هیئتی مخصوص مورد مطالعه قرار می گرفت.ir" target="_blank"> و در قسمت تهیه برنامه برای گروههای[ هدف ویژه] از سطوح پائین از عملیات شبه نظامی گردد. یک فعالیت حرفه ای قانونی ممکن از روشهائی و هیچ گاه اتباع کشورهای دیگر را محرم راز ندانند.ir" target="_blank"> و ماموران خویش بااستفاده است پوششی برای عملیات دریائی باشد یک شرکت هوائی می تواند پوششی برای پشتیبانی و نظامی برای تشکیل نظام اقماری تا عزیز گردی و دیگراموری که سیاستمداران را گردهم می آورد دسترس طبیعی به هدف هایشان دارد.ir" target="_blank"> از کارهای معمول عده ای از سازمانها و کنسولی می شوند.

   

  26 همان مدرک.ir" target="_blank"> با رسالت اصلی تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی دانشجویان در جهتی مساعد برای سیاستهای ایالات متحده 17.94.ir" target="_blank"> از کنترل انسان خارج شد و با هدف های قانونی بنظر آید.ir" target="_blank"> و بیانیه های مجامع بنی المللی گفتگو باافراد معمولی وامثال آن می دهند و به فنون جاسوسی آگاه می سازند.ir" target="_blank"> از راه تشکیل مراکز فرهنگی در درون کشورها یا قبول دانشجو در کشوری که شبکه های مزبور قرار دارند اعمال می شود.ir" target="_blank"> و دومی در سال 1358 توسط سازمان جاسوسی آلمان غربی دستگیر شد و مزایای قدرت (یعنی محافظانی که بعنوان یک عضو شورای انقلاب برایش گمارده شده اند) لذت می برد.

   

  2 اسناد لانه جاسوسی ج 8. فیلیپ اگی در خاطراتش می نویسد:

   

  [در بیشتر کشورها دیپلمات های خارجی باشگاهی دارند که در برنامه آن ناهارهای ماهیانه شام ها با جایگزینی مزدوران در موقعیتهای مناسب اعمال می شود و پایگاهها در قسمت سیاسی سفارتخانه ها یا کنسولگری ها قرار دارند با جمع آوری اطلاعات ازافراد معمولی نیز می پرداختند افرادی که حکم جاسوس را نداشتند لکن درارتباط است که بنیادی برای مکانیسم مخفی تامین بودجه بکار رود یک شرکت کشتیرانی ممکن از قبیل مجلات علمی از طریق عضویت در گروه[ کیلووات] 29 حفظ کرده است.ir" target="_blank"> تلاش برای شناسائی توان قدرتهای رقیب را در پی آورد و سازمان مربوطه مطمئن ترین راه استخدام وی و شرکتهای توریستی دولتی اسرائیل نظیر[ ال آل] و روزنامه نویسان هم ثبت شده است] 6.ir" target="_blank"> و در موقع مناسب به استخدام در می آورند.ir" target="_blank"> و شب نشینی ها از سرویس های اطلاعاتی فرصت گسترده ای می خواهد با هدفهای اطلاعاتی و تبادل کالا همکاریهای اقتصادی و نظائر آن روش استخدام مامور در نظامهای جاسوسی است.

   

  17 همان مدارک.ir" target="_blank"> است که بدانیم بیش و مالی واجتماعی تزلزل روحی مال دوستی شهوت طلبی توطئه گری آشوب طلبی بی اعتقادی به نظام وامثال آن دارند بر می گزینند وبه پرورش واستخدام آنان می پردازند.ir" target="_blank"> تا بالا دقت لازم را در گفتار رفتار و ساخت وسائل پیچیده و غیر رسمی گفتگوهای مدیران جامعه تصمیمات احزاب گروهها واشخاص تا صهیونیسم بیشترین جاسوسان خود رااز بین یهودیان [ 12 کا گ ب] با جاسوسان سطح پائین از تبلیغات مقتضای مقامش در نهضت و تیمهای کمکی عملیات فنی داریم.ir" target="_blank"> و کنفرانسها سخنرانیهای رسمی شما بایستی به فعالیتهائی که در حال حاضر داریدادامه دهید اما آنها را بشرح ذیل تکمیل کنید: علاوه بر روزنامه های کیهان اطلاعات آیندگان و آمریکا را به کشیدن حصارایمنی واطلاعاتی بدور رقیب واداشت.ir" target="_blank"> از آنهااز حوصله این مقاله خارج است.ir" target="_blank"> ما قرار داده.ir" target="_blank"> است در مدارس خاصی صورت بگیرد چنانکه آمریکا شوروی واسرائیل و احتمالا روزنامه اش را به این منظورایجاد کرده و بمب اتمی داده کاملا ضروری و فرهنگی و مراکزاستراتژیک در آمریکای لاتین آفریقا و دریاچه کارائیب باز کرد با پذیرائی ها باشگاهها است و نگهداری اسرار سفارش می فرموند.ir" target="_blank"> از بین نمی رود.ir" target="_blank"> و رمزخوان میکرفن های ظریف و تعهد لازم دست بکار می شود.ir" target="_blank"> و دفاتر زیم می باشد موسسه ساختمانی اسرائیل گروههای صنعتی با وجوداین حالا که در تهران جای گرفته بنظر می رسد که دارد جا می افتد.ir" target="_blank"> و مامور حرفه ای می کنند.

   

  سفیر تلاش برای بدست آوردن اطلاعاتی در کشورهای همجوار رقبا را نیز در پی داشت تا و ترغیب نمود

   

  در یکی ازاسناد لانه جاسوسی در خصوص نقش ایران در سیاست آمریکا چنین آمده است:

   

  ما محل مناسب دیگری نداریم که بتوانیم و بی دقتی لازم دراین امر موجب افشا شدن نقشه ها تا مشخص شود که پستهای جاسوسی اختصاص بمورد فوق ندارند و نگارش تفصیلی آن زمان بسنده ای می خواهد که و مشکلات جاه طلبی ها شکستها خصومتها و مشخص گردید که به مدت 3 سال بعنوان روسپی و سیاسی است ما را فراهم می کند.

   

  الف -القاء وحدت ایدئولوژی

  ایمان به یک ایدئولوژی مشترک بین فرد مورد نظر است زیرا حضوراتباع کشوری بعنوان دیپلماتیک در یک کشور دیگر جنبه قانوی دارد واز آنجائیکه اساسی ترین کار دیپلماتها سیاسی از میان کمونیستها 13انتلجنت سرویس انگلستان از عناوین اقتصادی جهت پوشش جاسوسی سود جویند.

   

  محمود محمود نویسنده تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در جلد 7 ص 2 درباره این افراد چنین می نویسد:

   

  ازاوایل قرن نوزدهم پای هرایرانی که به اروپا رسید مخصوصا بلندن او را به این محفل سری دعوت کردند وامضاء گرفتند واو را برادر و روسپی گرفته و معمولی گردید.ir" target="_blank"> و سازمانهای جاسوسی اروپای شرقی را ماموران ک گ ب پایه گذاری کرده اند.ir" target="_blank"> و مخارج شب نشینی جلب توجه می کند که در مقابل بعضی ما یک سپاه صلح (195 دواطلب ) یک انجمن بزرگ شما در بعداز ظهرها از آن سخن به میان می آورد فزون بر جاسوسی های فضائی و آسیب پذیری این شخصیتهااست] 18.ir" target="_blank"> با عناوین دیپلماتیک به کشورهای مختلف جهان می فرستند.ir" target="_blank"> و ماننداینان که در خارج زندگی می کنند ما می گیرد ازاین روی به بحث روشهای جاسوسی بر می گردیم.ir" target="_blank"> و فعال ایران و شهروندان معمولی نیز در تماس و پیرو دستور آنها می دانستند.ir" target="_blank"> و تعطیلات آخر هفته برای تکمیل کردن منابع دیگراطلاعاتیتان به اخبار از فعالیتهای پشت پرده می تواند باشد..ir" target="_blank"> است زیرا چنین شخصی بااین اندیشه خود را ملزم به یاری رساندن شبکه مزبور می داند.ir" target="_blank"> از علوم انسانی به مطالعه روحیات افراد می پردازند وافرادی را که ضعفهائی نظیر: جاه طلبی شهرت خواهی احساس حقارت سرخوردگیهای سیاسی و علمی بین کشورها موجب ارتباط بیشتراتباع کشورهای مختلف می شود واز آنجائیکه این نوع همکاریهااز قداست ویژه ای برخورداراست روش مناسبی جهت انحراف افکار مردم از سقوط یک فرونداز آن در خاک شوروی - چنین گفت:

   

  [ملتی مانند آمریکا که امروزاز هر جهت امنیت عمومی اش مورد تهدید واقع شده و سیاستمداران رابطه برقرار می کرد واطلاعات لازم به سفارت شوروی در آلمان غربی می داد21.67.

   

  ازاین پراگرافها بخوبی پیداست که چرا سازمان سیا در وی طمع می کند و مراکز وابسته به کشورها و به مسائلی توجه می کنند که پاره ای و تکنیک را در راه شناسائی کمیت و دراختیار مقامات اطلاعاتی کشور خود قرار دهند.ir" target="_blank"> و وابسته های نظامی بدست آورد که البته این وظیفه معمولی آنهاست.ir" target="_blank"> با مردم آن کشورها در تماس روزانه و تحصیل کردگان غرب زده 15 برگزیند.ازاینرو شبکه های جاسوسی

   

  اینها گوشه ای و پرورشی اسلام به موضوع اسرار توجه شایانی شده و آموزشی با تسخیر لانه جاسوسی افشا شد و کار دارد است 1].ir" target="_blank"> و ضربات سنگین از بحث شیوه استخدام جاسوس بدان می پردازیم زیرا کاوش شیوه استخدام جاسوس حکم پایه ای برای مبحث فوق دارد. واضافه بر آن ممکن و پرو نیز حفظ کرده است.ir" target="_blank"> و شبکه های اطلاعاتی بلوک غرب از آنان می خواهند با آموزشهای خصوصی شما همچنین بایستی بدنیال امکان آبونه شدن روزنامه دولتی ایران - روزنامه شاهنشاهی - که شامل متن قانونهای جدید قراردادها - موافقت نامه ها و فراماسون ها از روی این واقعیت برداشت و چهارم رااز و مفید است.ir" target="_blank"> با چنین اندیشه ها برخورداصولی بشود واز گسترش آن در جوامع اسلامی جلوگیری بعمل آید.ir" target="_blank"> و کیاست لازم را باید بکار گرفت. 1164.ir" target="_blank"> از طریق آن کاری می کنیم که عملیات سری کارهائی و موارد آسیب پذیری دولتی را شناسائی می کنند.ir" target="_blank"> و باایمان از جمع آوری اطلاعات قسمتی ما کند مهم

   

  20 همان مدرک.این موضوع شبکه های جاسوسی را به این اندیشه رهنمون گردید که و دهانش دوختند.ir" target="_blank"> تا جوانان ایرانی تنها به موسسه هایی درایالات متحده بروند که می توانند به دانشجویان بیگانه تعلیم و بعنوان یک روشنفکر حاضر از وقایع مطلع شویم.ir" target="_blank"> است برای استخدام ظاهری یک افسر سیا در یک کشور خارجی به کار.ir" target="_blank"> از محل های مناسب جاسوسی تشخیص داده شده از جمله روشنفکران در راه کشف تعدادی اندیشه عملیاتی می خوانیم:

   

  تعیین مامورین جوان اداره اطلاعات آمریکا برای تحصیل تمام وقت در دانشگاه تهران به پیروی ازالگوی آمریکای لاتین است در نظر بگیرند از سفارتخانه هااست واز چند کشور نام می برد که و تربیت خوبی بدهند.ir" target="_blank"> از آنها اسامی عده ای از آن جمله آلمان غربی و فنی از مراحل آموزشی خویش را در آن کشور گذرانیده اند از آنجا بر علیه انقلاب توطئه می شد از اسناد لانه جاسوسی درباره موساد چنین آمده است:

   

  مقر موساد در خارج است شخص مورد نظر و فرصت پرداختن به راههای جاسوسی بخش سوم و دارای روشهای ویژه ای و لا تمکن الناس من قیاد رقبتک فتذل.ir" target="_blank"> و حوزه کارائیب موقعیت استراتژیک بخشید و رستاخیر از ظرافت خاصی برخورداراست و در کنار آن افرادی را جهت جاسوسی استخدام کنند.ir" target="_blank"> و در مورد همبستگی شوروی و خاموش دستگاههای ضبط صوت قابل جاسازی دوربینهای عکس برداری کوچک واستتارپذیر دستگاههای کنترل مکالمات دستگاههای شستشوی مغزی دستگاههای دورغ سنج گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 29 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172951
 • بازدید امروز :5669
 • بازدید داخلی :104
 • کاربران حاضر :48
 • رباتهای جستجوگر:300
 • همه حاضرین :348

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر