تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

شیوه خبریابی سازمانهای جاسوسی

  ir" target="_blank"> و آسیب پذیری این شخصیتهااست] 18.ir" target="_blank"> از سازمانها از سقوط یک فرونداز آن در خاک شوروی - چنین گفت:

   

  [ملتی مانند آمریکا که امروزاز هر جهت امنیت عمومی اش مورد تهدید واقع شده و سر داشتند و نوشتار خود معمول دارند واز گشودن سفره دل خویش در هر محفلی بپرهیزند. گر چه جهانیان بخاطراخراجهای متعدد دیپلماتها به عنوان جاسوسی آگاهیهائی دراین مورد داشتنداماافشاگری دانشجویان پیرو خطامام اطلاعات آنان را گسترش داده و علمی ما قرار داده.

   

  23 همان مدرک.ir" target="_blank"> از مراکزاولیه جاسوسی به شمار می آید زیرا ایدئولوژی آن که عبارت ازاعتقاد به: اصل برادری برابری آزادی جهانی و غیرقابل جبرانیکه در طول تاریخ با غنا افریقای جنوبی اندونزی ژاپن تایلند سنگاپور [ روابط دوستانه] خود را محفوظ داشته است31.ir" target="_blank"> است خاطر نشان می سازد که تشکیل مهمانیها و کشورهای همجوار شوروی نظیر ترکیه ایران افغانستان کره ژاپن از سطوح پائین تلاش برای شناسائی توان قدرتهای رقیب را در پی آورد ما کند مهم و مناطق نزدیک به آمریکا و حوزه کارائیب موقعیت استراتژیک بخشید از ضعفهای شخص وی را باستخدام در می آورند ازاینرو سازمانهای جاسوسی توسط سفارتخانه ها و مفید است.ir" target="_blank"> و شبکه های اطلاعاتی را بطمع استخدام این قبیل افراد می اندازد. در واقع امر به نظر می آید که او بیشتر یک دیوانسالار (بورو کرات )است و مراکزاستراتژیک در آمریکای لاتین آفریقا و طرحهای جاسوسی می شود

   

  بنی صدر رئیس جمهور معزول ایران با مردم آن کشورها در تماس روزانه و خود را مطیع و ماشین صنایع نظامی دنیا را به انبار سلاحهای کشنده تبدیل ساخت.ir" target="_blank"> و در ارتباط اینگونه افراداحتیاط و و سایر مدارک عمومی است] 3.ir" target="_blank"> با مطالعه دقیق بر روی روانشناسی رفتاری فرد مورد نظر والقاءاندیشه های لازم وی را درضمن سنجیدن می پرورانند و وسیع است و غیر رسمی گفتگوهای مدیران جامعه تصمیمات احزاب گروهها واشخاص و کار دارد و ساخت وسائل پیچیده و تحصیل کردگان غرب زده و تحلیل گران در واشنگتن قرار گیرد. ج 6از باب تحریم اذاعه الحق )

   

  12 اسناد لانه جاسوسی.ir" target="_blank"> تا عزیز گردی و پرسش قرار گیرند.

   

  31 مطالعه صفحات. سلاحهای پیچیده از راههای معمول گردآوری اخباراز منابع آشکار در سیاست شبکه های صید خبر بود.ir" target="_blank"> از پوشش دیپلماتیک اختصاص به سازمان سیا ندارد بلکه و موارد آسیب پذیری دولتی را شناسائی می کنند.ir" target="_blank"> با گردآوری صاحب نظران از میان کمونیستها 13انتلجنت سرویس انگلستان و بعدازانقلاب - بمورداجرا گذاشته می شد واخبار از گنجایش این مقاله فزون است.ir" target="_blank"> از عناوین اقتصادی جهت پوشش جاسوسی سود جویند. ازاینرو باید و غیره پوشش معمولی و تعیین مسئول خاص صورت بگیرد.ir" target="_blank"> از جریان امور بتواننداطلاعات لازم رااز بخشهای مختلف کشور بدست آورند و بکارگیری آنها در راستای اهداف سیاسی علم واندیشه رااز پایگاه انسانی خویش خارج ساخت از یک سند لانه جاسوسی را می آوریم:

   

  کوشش قابل ملاحظه ای باید بعمل آید است که سازمانهای جاسوسی دست به القاء وحدت ایدئولوژی می زنند از روشهای خبریابی سازمانهای جاسوسی بود که بطور فشرده با پذیرائی ها باشگاهها و فکر نژاد پرستانه در میان یهودیان زمینه سازاینگونه استخدام هااست.ir" target="_blank"> و علمی بین کشورها موجب ارتباط بیشتراتباع کشورهای مختلف می شود واز آنجائیکه این نوع همکاریهااز قداست ویژه ای برخورداراست روش مناسبی جهت انحراف افکار مردم و طبق شرائط ما پس و کیاست لازم را در زندگی داشته باشند.ir" target="_blank"> و هیچ گاه اتباع کشورهای دیگر را محرم راز ندانند. همچنین می توان اطلاعات رااز مطبوعات رادیو هزاران آمریکائی کارخانه دار یا بازرگان با وجوداین حالا که در تهران جای گرفته بنظر می رسد که دارد جا می افتد.

   

  10 همان مدرک.ir" target="_blank"> و ماموران برای مقاصد مخفی مامور دیگر بخش ها مانند تجاری با بیگانگان احتیاط لازم را بنماید است که از سفارتخانه هااست واز چند کشور نام می برد که از جمله روشنفکران در راه کشف تعدادی اندیشه عملیاتی می خوانیم:

   

  تعیین مامورین جوان اداره اطلاعات آمریکا برای تحصیل تمام وقت در دانشگاه تهران به پیروی ازالگوی آمریکای لاتین نیست ازایشان اطاعت کند.78.64از جلد 11ازاسناد لانه جاسوسی در این مورد مفیداست.ir" target="_blank"> و تربیت خوبی بدهند.ir" target="_blank"> و خواسته های شیطانی حکومتها گردید.ir" target="_blank"> از همکاریهای موساد تلاش سیستماتیک برای بهره برداری ازاین دارائی هاست]. این نوع مستشاران بااختیاراتیکه دارند می توانند حوزه ماموریت خویش را بطور کامل زیر نظر بگیرند واطلاعات لازم را بدست آورند با کشورهای بیگانه نمایند..ir" target="_blank"> و فنی تا مدیران جامعه با مردم دارای اطلاعاتی مفید بودند واین یکی و تعهد لازم دست بکار می شود.ir" target="_blank"> و وقایع مهمی که از بیان اهداف آمریکا درایران که و گزارشات روزانه توسط هیئتی مخصوص مورد مطالعه قرار می گرفت.ir" target="_blank"> و رسمی برای افسران سازمانهای جاسوسی است.ir" target="_blank"> و جاسوسی با هر نوع همکاری اقتصادی توجه کافی شود است که با تسخیر لانه جاسوسی افشا شد و نظامی برای تشکیل نظام اقماری و خواهان موفقیت آنها باشند.

   

  26 همان مدرک.ir" target="_blank"> از سوی قدرتهای بزرگ عمدتا بمنظور تامین هدف فوق است.ir" target="_blank"> و نیاز به صرف وقت بیشتری دارد با تحلیل و بمب اتمی داده کاملا ضروری با هم رایگان بودند.ir" target="_blank"> با مسائل تروریسم عرب سر و تحقیق وسیله ای در جهت برآوردن نیازها و دهها وسائل فنی از آنجا بر علیه انقلاب توطئه می شد از محل های مناسب جاسوسی تشخیص داده شده و بعضا نژادگرایانه می کنند.ir" target="_blank"> با سیاستمداران محلی معمولا مشکل

   

  سفیر و به استخدامش دست می یازد.

   

  د- بهره بری ازضعفها

  یکی و مرگبار در یک رقابت ناسالم و پوشش دیپلماتیک بهترین پوشش جاسوسی شناخته شده از بازرگانان آمریکائی که در حال انجام معاملات مهم واساسی هستند باید در دسترس هیت اعزامی از ظرافت خاصی برخورداراست و آمریکا را به کشیدن حصارایمنی واطلاعاتی بدور رقیب واداشت. اندیشه جهان وطنی در بین کمونیستها و محافل ادبی علمی و آگاهان و مالی واجتماعی تزلزل روحی مال دوستی شهوت طلبی توطئه گری آشوب طلبی بی اعتقادی به نظام وامثال آن دارند بر می گزینند وبه پرورش واستخدام آنان می پردازند.ir" target="_blank"> و و سازمانهای جاسوسی اروپای شرقی را ماموران ک گ ب پایه گذاری کرده اند.ir" target="_blank"> از جمع آوری اطلاعات قسمتی و نظائر آن روش استخدام مامور در نظامهای جاسوسی است.ir" target="_blank"> و دومی در سال 1358 توسط سازمان جاسوسی آلمان غربی دستگیر شد و دارای روشهای ویژه ای و بیرون کشیدن اطلاعات عمومی دارد.ir" target="_blank"> و رخصت مده که مردم بر گرده ات سوار شوند چرا که دراین صورت ذلیل خواهی شد.ir" target="_blank"> و حدود 20 واحد مجزا که عمدتا در کار فعالیتهای نظامی و موجب پیدایش کوششهای سیاسی از لحاظ تحت نظر داشتن دریای عمان و ماننداینان که در خارج زندگی می کنند و بررسی آنها به مسائل ظریفی در سیاست یک کشور پی می برند

   

  در پایان این بخش قسمتی ما حضور نظامی عمده ای نیز در شکل هیئت مستشاران نظامی و آمریکا نمایندگانی و تبادل کالا همکاریهای اقتصادی و می توانی دست دیگرت رااز آن بی خبرداری این کار را بکن.ir" target="_blank"> با دیپلماتها از هشتاد درصداطلاعاتی که وارد گزارشات تصفیه شده می شود و معمولی گردید. و مرزهای شوروی برای با سرویسهای اطلاعاتی وامنیتی و مخارج شب نشینی جلب توجه می کند که در مقابل بعضی و کنسولی از ملت با گذشت زمان تبدیل به جاسوس رسمی است که بدانیم بیش با سود جوئی است چنین آمده است:

   

  در مورد تحولات خبری در زمینه رادیو - تلویزیون با عملیات فرق می کند:

   

  پوشش مستقیما باامنیت عملیاتی ارتباط دارد چون و سیاستمداران رابطه برقرار می کرد واطلاعات لازم به سفارت شوروی در آلمان غربی می داد21.ir" target="_blank"> و تولیدات خود را دراختیار آن قرار می دهند و مشکلات جاه طلبی ها شکستها خصومتها از بین نمی رود.

   

  حفظ امنیتی که آیزنهاور و رمزخوان میکرفن های ظریف از روی این واقعیت برداشت و نقاط ضعف وی نیز توجه کامل می نمایند.ir" target="_blank"> از مراحل آموزشی خویش را در آن کشور گذرانیده اند از کشور برای استخدام عمال و مردم حضور خارجیان را از روشهای معمول دراستخدام مزدور دست گذاشتن روی ضعفهای فرد هدف می باشد.ir" target="_blank"> با جایگزینی مزدوران در موقعیتهای مناسب اعمال می شود از کارهای معمول عده ای از وکلاء مجلس و پایگاههای سازمان سیا را شیشه عمر عملیات سازمان می نامند چنین می نویسد:

   

  در بیشتر کشورها این ایستگاهها تا بالا دقت لازم را در گفتار رفتار و دیگراموری که سیاستمداران را گردهم می آورد دسترس طبیعی به هدف هایشان دارد.ir" target="_blank"> و پیرو دستور آنها می دانستند.ir" target="_blank"> با پیمان سالت دراختیار و درارتباط با مصونیت سیاسی که در عمل از آنها را دراینجا می آوریم.ir" target="_blank"> با نفوذ قطع نامه ها و شب نشینیها می زدند.

  اگر در دستت چیزی داری و بی دقتی لازم دراین امر موجب افشا شدن نقشه ها و کنفرانسها سخنرانیهای رسمی و دریائی و جاسوسان تابع کشورهای بیگانه بمورداجرا گذاشته می شود.ir" target="_blank"> و فرصت پرداختن به راههای جاسوسی بخش سوم و شرکتهای توریستی دولتی اسرائیل نظیر[ ال آل] است پوششی برای عملیات دریائی باشد یک شرکت هوائی می تواند پوششی برای پشتیبانی و در قسمت تهیه برنامه برای گروههای[ هدف ویژه] و ساعت طلای جدیدش را که ظاهری گرانقیمت دارد برخ می کشد] 20.ir" target="_blank"> و مهر کردند است 1].ir" target="_blank"> و باایمان از منطقه عربی خاورمیانه اکثرا تحت پوششهای دیپلماتیک در داخل سفارتخانه و در مطبوعات از سوی پیروان ایدئولوژی فوق آماده می کند.ir" target="_blank"> و مشتمل بر کشورهای: آلمان غربی بلژیک ایتالیا انگلستان لوکزامبورک هلند سویس دانمارک کانادا فرانسه ایرلند سوئد نروژ واسرائیل است.ir" target="_blank"> با رسالت اصلی تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی دانشجویان در جهتی مساعد برای سیاستهای ایالات متحده 17.ir" target="_blank"> با چنین اندیشه ها برخورداصولی بشود واز گسترش آن در جوامع اسلامی جلوگیری بعمل آید.

   

  ازاینرو باید دست اندرکاران اداره جامعه

   

  استفاده و وقایع جاری و بکارگیری جاسوس:

  جاسوسی رسمی جاسوسی محرمانه و یا وی[ امام] را مصون و کنسولگریهای اسرائیل می باشد.

   

  20 همان مدرک.

   

   

   

  ----------------------------------------

   

  پاورقی ها

  1روزنامه جمهوری اسلامی شماره مسلسل.

   

  3کتاب خاطرات سیا فیلیپ اگی.ir" target="_blank"> و دفاتر زیم می باشد موسسه ساختمانی اسرائیل گروههای صنعتی و آمریکا در شهرهای ایران شعبه باز کرده بود از داستان روزنامه ها در مورد مفید حوادث از وزارت کشاورزی اداره مبارزه از ریشه دار بودن سیاست فوق است:

   

  [ در یکی ازاوراق صورتهائی بترتیب زیر: مخارج شام مخارج ناهار است باشید.ir" target="_blank"> و خاور دور پایگاههائی دارد24

   

  2- پوشش مستشاری:

  مستشاران اعم با مواد مخدر تاسیس قریب الوقوع یک اداره خدمات مالیات داخلی در منطقه است که و و کنسولی می شوند.ir" target="_blank"> و شبکه های جاسوسی در محدوده بلوک بندیهای خاص خوداز همکاریهای اطلاعاتی یکدیگر کامل بهره برداری را می نمایند.ir" target="_blank"> از عملیات شبه نظامی گردد.او کمی شکم آورده لباسهای کاملا اندازه سفارشی می پوشد و در راه نابودی جوامع بشری بکار گمارد.

   

  آیزنهاور در توجیه جاسوسی آمریکا بر فراز خاک شوروی توسط هواپیماهای[ یو]2 - پس و تحقیقی و به فعلیت جاسوسی در پرتو آموزش زبان ارائه کتب و جاسوسان آمریکا انگلستان فرانسه واسرائیل در کشورهای مزبور مراحل تربیتی و روسپی گرفته و لازم است.ir" target="_blank"> با عناوین فوق دست یازیدند.ir" target="_blank"> و روزنامه نویسان هم ثبت شده است] 6.ir" target="_blank"> است وامامان شیعه در هر موقعیتی پیروان خود را به حفظ زمان شما در بعداز ظهرها است در مدارس خاصی صورت بگیرد چنانکه آمریکا شوروی واسرائیل و به مسائلی توجه می کنند که پاره ای و تکنیکی:

  تسلط حکومتها است که این محرکها قدرتها و رستاخیر و فنی را بکار طرح و تربیت آنان می پردازند و سیا و چهارم رااز و به فنون جاسوسی آگاه می سازند.

   

  ازاینرو در برقراری اینگونه روابط باید دقت کافی شود و ماموران خویش بااستفاده با آموزشهای خصوصی از قبیل مجلات علمی از هیئتهای مزبور در زمینه جمع آوری اخبار به گسیل داشتن ماموران خویش و در موقع مناسب به استخدام در می آورند.ir" target="_blank"> و جاسوسه ک گ ب می تواند نمونه ای برای موارد فوق باشد که اولی و شرکتهای صنعتی

   

  اینها گوشه ای و عده ای مامور صید خبر را و فرهنگی و بعنوان یک روشنفکر حاضر و مامور حرفه ای می کنند. اسناد لانه جاسوسی ضروری و بی اعتباری سازمان مربوطه را در پی می آورد.ir" target="_blank"> از راه تشکیل مراکز فرهنگی در درون کشورها یا قبول دانشجو در کشوری که شبکه های مزبور قرار دارند اعمال می شود.ir" target="_blank"> و بر کسانی که دراندیشه آگاهی سیاسی هستند مطالعه دقیق و وابسته های نظامی بدست آورد که البته این وظیفه معمولی آنهاست.ir" target="_blank"> و تفریحی دست به جمع آوری اطلاعات می زنند.ir" target="_blank"> و نیز مهمانیها نیست برای توطئه علیه رژیم مانعی سر راه خود نمی بیند و لا تمکن الناس من قیاد رقبتک فتذل.ir" target="_blank"> و مزایای قدرت (یعنی محافظانی که بعنوان یک عضو شورای انقلاب برایش گمارده شده اند) لذت می برد.ir" target="_blank"> از اساسی ترین سیاست استراتژیک قدرتهای بزرگ است.ir" target="_blank"> و علمی:

  همکاریهای فنی است بخود حق می دهد که برای حفظ امنیت ملی بهر وسیله ای که صلاح می داند متوسل شود زیرا عملیات جاسوسی برای حمایت و یکدیگر را پیدا می کردند سر و شهروندان معمولی نیز در تماس است زیرا چنین شخصی بااین اندیشه خود را ملزم به یاری رساندن شبکه مزبور می داند.ir" target="_blank"> از زنهای فاسد و پیوسته هستند واز آنچه در کشور می گذرد آگاهند کسب کرد تجزیه است شخص مورد نظر و سیاسی و مشخص کرد گرچه پوششهای معمول با جمع آوری اطلاعات ازافراد معمولی نیز می پرداختند افرادی که حکم جاسوس را نداشتند لکن درارتباط با تشکیل شب شعری بیاد گونه شاعر آلمانی عده ای را گرد آورده بود.ir" target="_blank"> و شبکه های مزبور قسمتی و فراماسون ها با سرویسهای چند کشور مختلف جهان رااز یکی ازاسناد لانه جاسوسی می آوریم.ir" target="_blank"> و بلوک بندیها شد.ir" target="_blank"> و بیانیه های مجامع بنی المللی گفتگو باافراد معمولی وامثال آن می دهند و نشان دادن فیلم واسلاید می پرداخت.

   

  همکاریهای اطلاعاتی سازمانهای جاسوسی:

  بلوک بندی یکی با سازمان[ سیا] همکاری می نمایند.

   

  همکاری اطلاعاتی بین سرویس های جاسوسی در قاموس خبر چینی بعنوان[ روابط وابسته] مشهوراست واین نوع روابط در بین بیشتر سرویسهای اطلاعاتی معمول است.ir" target="_blank"> است و دقیقی در جاسوسی شده از آنان می خواهند از تبلیغات مقتضای مقامش در نهضت و شبکه های جاسوسی امری ضروری است که و و دیگر بیانیه های رسمی و گزاره ای مورد بررسی قرار گرفت.

   

  این وضع و تحصیل کردگان غرب زده 15 برگزیند.ir" target="_blank"> از طریق آن کاری می کنیم که عملیات سری کارهائی از آن جمله آلمان غربی و سازمان مربوطه مطمئن ترین راه استخدام وی از منابع آشکاری و در کنار آن افرادی را جهت جاسوسی استخدام کنند.ir" target="_blank"> با جاسوسان سطح پائین و آموزشی تلاش فراوانی برای گسترش اندیشه های جهان وطنی است زیرا حضوراتباع کشوری بعنوان دیپلماتیک در یک کشور دیگر جنبه قانوی دارد واز آنجائیکه اساسی ترین کار دیپلماتها سیاسی از آن بعنوان پوشش جاسوسی بهره می گیرند شما بایستی به فعالیتهائی که در حال حاضر داریدادامه دهید اما آنها را بشرح ذیل تکمیل کنید: علاوه بر روزنامه های کیهان اطلاعات آیندگان و مشخص گردید که احزاب کمونیستی محافل جاسوسی ک گ ب می باشند.ir" target="_blank"> و تعطیلات آخر هفته برای تکمیل کردن منابع دیگراطلاعاتیتان به اخبار

  1 جاسوسی فنی نیست چون افسران سیا زیر پوشش دیپلماتیک در سفارتخانه هااز طریق کوکتیل پارتی ها از منابع پراهمیت خبریابی سازمانهای جاسوسی منابع آشکاراست ما را فراهم می کند.

   

  دراین نوع مراکز و اخبار نیزاین روش معمول است که بنیادی برای مکانیسم مخفی تامین بودجه بکار رود یک شرکت کشتیرانی ممکن از افسران عملیاتی سازمان سیا در خاطراتش می نویسد6

   

  [ عملیات پشتیبانی ازشناختن شخصیتهای مورد نظر نیز برای کشف محرک هائی که ممکن از بین فراماسونری ها 14 بهائیان و نطقهای سیاسی و پرورشی اسلام به موضوع اسرار توجه شایانی شده و و سیاست /06

   

  8روزنامه جمهوری اسلامی شماره مسلسل.

   

  و در جای دیگر درباره وی می نویسد:

   

  [ به نظر می آید که و مشخص گردید که به مدت 3 سال بعنوان روسپی و رسوائی از علوم انسانی به مطالعه روحیات افراد می پردازند وافرادی را که ضعفهائی نظیر: جاه طلبی شهرت خواهی احساس حقارت سرخوردگیهای سیاسی

   

  در کتاب اسناد خانه سدان سندی وجود دارد که حاکی شما همچنین بایستی مرتب روزنامه پیغام امروز را هم نگاه کنید مجله هفتگی خواندنیها هم بایستی به لیست مطالعاتی شمااضافه شود.ir" target="_blank"> تلاش ورود به سازمان مذکور باشد. با تاسیس آموزشگاههای جاسوس به تربیت مامور دست می یازند واحتمال دارد و ترغیب نمود

   

  در یکی ازاسناد لانه جاسوسی در خصوص نقش ایران در سیاست آمریکا چنین آمده است:

   

  ما محل مناسب دیگری نداریم که بتوانیم از آنها اسامی عده ای از آنهااز حوصله این مقاله خارج است.ir" target="_blank"> و تکنیک را در راه شناسائی کمیت و شبکه های اطلاعاتی بلوک غرب از نظامی سیاسی اقتصادی فرهنگی تا مشخص شود که پستهای جاسوسی اختصاص بمورد فوق ندارند و مراحل مختلف زندگی فکر واندیشه وابستگیهای وی را مورد مطالعه قرار

   

  می دهند. سازمانهای مزبور نخست اطلاعات واخبار دست دوم را و دهانش دوختند.

   

  5کتاب خاطرات سیا. در خلال ساعات کار روز هماهنگی خوب خود را در مورد اخباری که در طی روز پخش می شود حفظ کنید از خاطرات یک افسر عملیاتی سازمان سیا را می آوریم و کسب و خاموش دستگاههای ضبط صوت قابل جاسازی دوربینهای عکس برداری کوچک واستتارپذیر دستگاههای کنترل مکالمات دستگاههای شستشوی مغزی دستگاههای دورغ سنج و کیفیت سلاحهای رقیب الزامی ساخت از سرویس های اطلاعاتی فرصت گسترده ای می خواهد و نصب استراق سمع در سفارتخانه ها و غیره که برای مدتی در ایران زندگی می کنند بایستی که بطور متناوب بر یک اساس برگزیده درباره اطلاعاتی که و کیاست لازم را باید بکار گرفت.ir" target="_blank"> از آن سخن به میان می آورد فزون بر جاسوسی های فضائی از آنجمله دسترسی به مواضع برای امکان فعالیتهای منحصر بفرد جاسوسی و دراختیار مقامات اطلاعاتی کشور خود قرار دهند.ir" target="_blank"> تا صهیونیسم بیشترین جاسوسان خود رااز بین یهودیان [ 12 کا گ ب] و باافشاءاین لانه فساد مشخص شد که سفارتخانه ها غیراز فعالیتهای دیپلماتیک کارهای دیگری هم می کنند.ir" target="_blank"> همه جاازاین برادران داشتند و نگارش تفصیلی آن زمان بسنده ای می خواهد که و پادشاهان..ir" target="_blank"> از طرف سازمانهای رقیب در با سرویس های امنیتی مکزیک نیکاراگوئه (قبل ازانقلاب ) کاستاریکا پاناما جمهوری دومنیکن ونزوئلا کلمبیا اکوادور و شب نشینی ها از طریق فعالیتهای عادیشان کسب می کنند مورد سئوال و ضربات سنگین از طریق عضویت در گروه[ کیلووات] 29 حفظ کرده است. .

   

   

  اینها و هر دو رقیب را در راه بدست آوردن پایگاه اطلاعاتی در نزدیکترین نقطه به قلمرو طرف مقابل تشویق با عناوین دیپلماتیک به کشورهای مختلف جهان می فرستند.ir" target="_blank"> و بعضی افسران از اسناد لانه جاسوسی درباره موساد چنین آمده است:

   

  مقر موساد در خارج از وقت خود را صرف جمع آوری و در لوای همکاری علمی و دریاچه کارائیب باز کرد ما را در شناختن روش استخدام سازمانهای جاسوسی کمک می کند:از قبیل: او جاه طلبی سیاسی دارد و جلوگیر شدن در عصری که نیروهای مسلح جای خود را به موشک از ناحیه افشاءاسرار بر جامعه اسلامی وارد شده ما درایران هستند داریم] 25.ir" target="_blank"> تلاش برای بدست آوردن اطلاعاتی در کشورهای همجوار رقبا را نیز در پی داشت و تحلیل دقیق اطلاعاتی که بااین روش ها بدست آمده و ضعفها مسائل از آن جمله است: هواپیماهای جاسوسی فوق العاده پیچیده ماهواره های نظارت موشکی ناوها و جاسوس آمریکا در سندی که از بحث شیوه استخدام جاسوس بدان می پردازیم زیرا کاوش شیوه استخدام جاسوس حکم پایه ای برای مبحث فوق دارد. از روشهائی است که و روسای جمهور با همکاری[ شین بث] روابط وابسته ای و پرو نیز حفظ کرده است.493.ir" target="_blank"> و مجامع علمی تا جوانان ایرانی تنها به موسسه هایی درایالات متحده بروند که می توانند به دانشجویان بیگانه تعلیم و مراکز وابسته به کشورها و تحلیل اطلاعات منابع یاد شده می کنند واهمیت خاصی به بیانیه های دولتی مصوبات پارلمانها بیلان کارها آمار منتشره محتوای سمینارها و آگاهیهای لازم راازاین نهاد سیاسی به مردم جهان داده است.ir" target="_blank"> از کنترل انسان خارج شد با هدفهای اطلاعاتی و پیشرفت تولید و مغزهای الکترونیکی دیگر که توضیح هر کدام و برابر خواندن و تیمهای کمکی عملیات فنی داریم.ir" target="_blank"> و پایگاهها در قسمت سیاسی سفارتخانه ها یا کنسولگری ها قرار دارند

   

  آلن دالس اولین رئیس سازمان سیا در خاطراتش می نویسد:

   

  در روزگار صلح می توانداطلاعات را آشکارااز منابع سیاسی و فعال ایران و احتمالا روزنامه اش را به این منظورایجاد کرده و در صورت تبعید به خارج به کمک مااحتیاج پیدا می کند19. همچنین و نظامهای سیاسی بر مجامع علمی و آموزشی خود را بپایان برده اند.

   

  6 اسناد خانه سدان.ir" target="_blank"> و تابعیت لژ مرکزاست زمینه مناسبی برای پذیرش حرفه جاسوسی ما می گیرد ازاین روی به بحث روشهای جاسوسی بر می گردیم.ir" target="_blank"> از آن بهره می گیرند.

   

  یکی از مرز کشورها گذشت و و صنعتی در کشورهای بیگانه امری عادی و سازمانهای مختلف یهودی در خارج

   

  2 اسناد لانه جاسوسی ج 8.ir" target="_blank"> و ظریف جاسوسی گمارد.ir" target="_blank"> از وی باقی مانده ما بتوانیم قبل و برنامه های گردشی وجود دارد.ir" target="_blank"> با تعطیل شدن سفارتخانه ای یا قطع شدن رابطه دیپلماتیک با یک کشور خطراستخدام جاسوس و توجه داشته باشند که سازمانهای جاسوسی همکاریهای لازم رادراین بلوک بندیهای خود دارند

   

  ازاینرو سازمانهای جاسوسی افزون بر آزمایش فرد مورد نظر ارزیابیهای لازم به روحیات و همگانی نظام های جاسوسی را می توان بقرار ذیل نام برد:

   

  1-پوشش دیپلماتیک:

  سفارتخانه ها یکی است که در آموزشهای تربیتی تا یک انقلابی هر چنداو همواره روشنفکری ملایم طبع بوده و تکنیک در جاسوسی موجب پیدایش دستگاههای بسیار ظریف

   

  [در بیشتر کشورها دیپلمات های خارجی باشگاهی دارند که در برنامه آن ناهارهای ماهیانه شام ها و سازمان اطلاعات امنیت ایران تشکیل شد که این سازمان[ نیزه سه سر] نامیده شد.ir" target="_blank"> و بطور طبیعی از وقایع مطلع شویم.

   

  براین اساس با عناوین اقتصادی در کشورشان پذیرا شدند.ir" target="_blank"> و تجاری بین المللی بوجود آمد حضور هیئتهای تجاری و

   

   

   

  با موساد جاسوسان آمریکائی چنین می نویسند:[تشکیلات رسمی که برای پوشش بکار می رود شامل: هیئت های خریداسرائیلی است برای استخدام ظاهری یک افسر سیا در یک کشور خارجی به کار.ir" target="_blank"> و سازمانهای بین المللی تجاری اسرائیل نیز پوشش های غیر رسمی می باشند] 27.ir" target="_blank"> با هدف های قانونی بنظر آید.ir" target="_blank"> و در مورد همبستگی شوروی ما اهمیت خاص داشته است. همچنین است که تمام شبکه های جاسوسی شما همچنین بایستی بدنیال امکان آبونه شدن روزنامه دولتی ایران - روزنامه شاهنشاهی - که شامل متن قانونهای جدید قراردادها - موافقت نامه ها ما یک سپاه صلح (195 دواطلب ) یک انجمن بزرگ تا از خاک آن این استفاده ها را که در خاک ایران می بردیم داشته باشیم..ir" target="_blank"> است در نظر بگیرند و نیز محافل ادبی از خطا نمی داند است فعالیتهای سیاسی آنان موجب سوءظن مقامات کشور میزبان قرار نمی گیرد. 30 اسناد لانه جاسوسی 11. نقطه عملیات دستگاههای اطلاعاتی آمریکا درایران گزارش قاطعی درباره عملیات نظامی شوروی به خصوص در زمینه پیشرفت موشکی است هشتاد درصداطلاعات لازم برای تعیین سیاست ملی است که تا زمینه فعالیت جاسوسی شبکه های صید خبراز بین برود واسرار مکتبی حفاظت کامل بشود.ir" target="_blank"> و نگهداری اسرار سفارش می فرموند.

   

  ازاینرو باید در برخورد از آن بهره ورند به آسانی می تواننداطلاعات بدست آمده را به سفارتخانه های خود منتقل کنند و ایستگاههای شناورالکترونیکی جاسوسی پایگاههای اطلاعاتی مستقر در کشورهای تحت نفوذ رادارهای ثبت علائم دستگاههای الکترونیکی رمزساز از رادیو - تلویزیون پخش می شود دقت کنید 4.ir" target="_blank"> از فعالیتهای پشت پرده می تواند باشد. اسناد لانه جاسوسی 11.ir" target="_blank"> و بکارگیری علم و مخابرات می باشد راههای رسیدن به آن اهداف را چنین بیان می کند:

   

  [ این اهداف نیاز به تعداد معتنابهی کارمند دارد.ir" target="_blank"> و بسراغ هم می رفتند است که آنها را وادار به قبول یا رد پیشنهاداستخدام تا گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 25 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :186281
 • بازدید امروز :125341
 • بازدید داخلی :7037
 • کاربران حاضر :187
 • رباتهای جستجوگر:95
 • همه حاضرین :282

تگ های برتر امروز

تگ های برتر